menu
person

Батьківський всеобуч 

«Про попередження жорстокого поводження з дітьми»

Соціально-психологічна служба – це спільна діяльність практичного психолога та соціального педагога.

Ми прагнемо, щоб наша школа стала острівцем людяності і гуманізму, творчості й постійного пошуку, щоб її випускники на все життя засвоїли: якщо хочеш стати щасливим, то слідуй золотому правилу - розум у голові, щирість у серці, здоров'я в тілі.

Основним завданням служби є забезпечення процесу соціалізації учнів у навчально – виховній діяльності, захист їхнього психічного, фізичного, соціального і духовного здоров’я, сприяння педагогічно доцільному і безконфліктному входженню молодої людини у світ дорослих, підготовка до самостійного життя в суспільстві, попередження і педагогічна корекція вад та відхилень розвитку особистості.

Соціально-психологічна служба закладу:

 • Здійснює психологічний супровід розвитку дитини.
 • Визначає психологічну готовність дітей до навчання в гімназії (діагностична та корекційна робота з дітьми, що виявились не готові до школи).
 • Вивчення процесу адаптації першокласників та п’ятикласників до шкільного життя. Профілактична дезадоптація.
 • Психологічний супровід розвитку підлітків (діагностика особистісних рис та якостей, особливостей характеру, стимулювання саморозвитку та самовиховання, консультування з особистісних проблем, тематичні бесіди, навчальні заняття, тренінги, психологічна допомога в кризових ситуаціях).
 • Допомога в професійному самовизначенні старшокласників.
 • Робота з учнями старшого шкільного віку (виявлення психологічної готовності до «дорослого життя»).
 • Виявлення «групи ризику» (діти, що мають труднощі в навчанні, поведінці; емоційні розлади).Рекомендації батькам, вчителям, учням.
 • Психологічна діагностика важковиховуваності та акцентуації характеру.
 • Розробка програм педагогічної та психологічної корекції неадекватної поведінки.
 • Профілактика правопорушень.
 • Орієнтація учнів на здоровий спосіб життя.
 • Попередження суіцидної поведінки.
 • Пошук шляхів оптимізації навчально-виховного процесу.
 • Врегулювання конфліктних ситуацій.
 • Робота з обдарованими дітьми.
 • Робота з категорійними дітьми (сиротами, напівсиротами, з малозабезпечених сімей, з багатодітних сімей, родичі яких, перебувають чи загинули в зоні АТО)

 

 

  Суїцид. Бажання померти чи крик про допомогу?

Поради соціального педагога!

Поради для подолання проблем у вихованні!

Формування у підлітків умінь налагоджувати контакт, вміння спілкуватися!

 

Нормативно-правові документи, які регламентують діяльність соціально-психологічної служби в системі освіти

1.      Етичний кодекс практичного психолога 

2.      Етичний кодекс соціального педагога 

3.      Декларація прав людини

4.      Конвенція прав людини 

Закони України

1. Закон України «Про освіту» (від 23.05.1991 р. № 1060-ХП)  

2. Закон України «Про загальну середню освіту» (від 13.05.1999 р. № 651-XIV) 

3. Закон України «Про позашкільну освіту (від 22.06.2000 р. № 1841-III) 

4. Закон України «Про забезпечення ор­ганізаційно-правових умов соціального захис­ту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь­кого піклування» (від 11.01.05)

5. Конституція України.

     Постанови Кабміну

1. Постанова КМУ «Про поліпшення вихо­вання, навчання, соціального захисту та ма­теріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» (від 05.04.94 за № 226)

2.  Постанова Кабміну України «Про затвер­дження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам» (від 14.04.97 за №346)  , навчання, соціального захисту та ма­теріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» (від 05.04.94 за № 226) 

3. Постанова Кабміну України про «Поря­док виплати надбавок за вислугу років педа­гогічним та науково-педагогічним працівни­кам навчальних закладів і установ освіти» (від 31.01.01 за №78) 

4. Постанова КМУ»Про перелік кваліфіка­ційних категорій і педагогічних звань педаго­гічних працівників» (від 26.04.03 № 632) 

     Накази Міністерства освіти і науки України

1.   Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ від 03.05.1999 р. № 127)erun:yes'> , навчання, соціального захисту та ма­теріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» (від 05.04.94 за № 226) .

2.   Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ від 07.06.2001 р. № 439) s'> , навчання, соціального захисту та ма­теріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» (від 05.04.94 за № 226) 

3.   Про затвердження Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи (наказ від 15.08.2000 р. № 386)

4.   Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України (лист від 27.08.2000 р. № 1/9-352) 

5.  Про зарахування часу роботи на посаді «психолог» до стажу педагогічної роботи практичних психологів загальноосвітніх та інших навчальних закладів (лист від 18.05.2001 р. № 1/9-193) 

6.  Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи (лист від 13.12.2001 р. № 1/9-439) 

7. Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ від 19.10.2001р. №691) 

8. Про затвердження Положення про експертизу психологічного і  соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ від 20.04.2001 р. № 330) 

9. Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання «Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти України» (наказ від 12.05.2004 р. № 386)

10. Про затвердження «Стратегії розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2008 р.» (наказ від 17.09.2004 р. № 734)

11. Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам (наказ від 04.07.2005 р. № 396)

12. Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів (лист від 08.12.2005 р. № 1/9-701)

13. Про затвердження умов проведення всеукраїнського конкурсу «Кращий працівник психологічної служби системи освіти» (наказ від 27.12.2005 р. №767)

14. Наказ МОН України № 844 від 25.12.2006 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми»

       Листи Міністерства освіти і науки України

1. Лист МОН України № 864 від 28.12.2006 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»

2. Лист МОН України № 1/9-479 від 15.08.07 «Про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів» 

3. Про планування діяльності, ведення до­кументації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України (від 27.08.2000 за №1/9-352)

4. Про зарахування стажу роботи на посаді «Психолог» до стажу педагогічної роботи прак­тичного психолога (від 18.05.01 за № 1/9-193) 

5. Про освітній та кваліфікаційний рі­вень практичних психологів і соціальних пе­дагогів навчальних закладів (від 08.12.05 за №1/9-701)

6. Про тривалість робочого тижня прак­тичних психологів, соціальних педагогів (від 27.11.2000за№109) 

 7.  Про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів (від 15.08.07 за № 1/9-479 

Інші нормативні і методичні матеріали Міністерства освіти і науки України, обласних, районних та міських ланок освіти.

Посадові обов'язки

Психолог :

 • Бере участь в організації навчало-виховної роботи, спрямованої на забезпечення умов для особистісного розвитку учнів, збереження їхнього повноцінного психічного здоров’я.
 • Зберігає професійну таємницю, не розповсюджує відомостей, що отримані в процесі діагностичної і колекційної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи її оточенню.
 • Проводить семінари та консультації для педагогічного складу з питань психологічних аспектів розвитку, навчання та виховання учнів.
 • Будує свою діяльність на засадах довіри в тісній взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу.
 • Здійснює планування, виходячи з норм практичної психологічної роботи з учнями.
 • У процесі роботи практичний психолог суворо дотримується вимог методик та Етичного кодексу психолога

 Соціальний педагог:

 • Вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку  вихованців, учнів, мікроколективу (класу чи групи), шкільного колективу в цілому, молодіжних та дитячих громадських організацій; досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу соціального середовища та джерела негативного впливу на вихованців, учнів.
 • Прогнозує на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості вихованця, учня чи групи; прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості.
 • Дає рекомендації вихованцям, учням, батькам або особам, які їх замінюють, педагогам  та іншим особам з питань соціальної педагогіки; надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим і молодіжним громадським організаціям, вихованцям, учням, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах.
 • Сприяє захисту прав вихованців, учнів, представляє їхні інтереси у службі у справах дітей, у правоохоронних та судових органах.
 • Бере участь у формуванні навичок дотримання норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя, сприяє попередженню негативних явищ серед вихованців, учнів.
 • Надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб вихованців і учнів; здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій вихованців, учнів; сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді. 

Соціально-психологічна служба      

      Соціально-психологічна служба діє відповідно до статей 21,23 Закону України « Про освіту» та нової редакції Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 року №616, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 23.07.2009 року за №687/16703.

    Основною метою діяльності соціально-психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захисту психічного здоров’я та соціального благополуччя усіх його учасників : учнів, вчителів, батьків.

    Завдання соціально-психологічної служби 

 • Визначення напрямів та необхідних умов індивідуального розвитку особистості;
 • Надання допомоги адміністрації в управлінні процесом розвитку навчально-виховного процесу;
 • Забезпечення психологічного супроводу особистості дитини на всіх етапах її розвитку;
 • Постійний зв'язок із зовнішнім середовищем – найважливішим чинником, який визначає зміст діяльності загальноосвітньої школи та психологічної служби.

   Соціальний педагог – це спеціаліст з виховної роботи з дітьми, підлітками, молоддю,дорослими – покликаний створювати сприятливі соціальні навчально-виховні умови для розвитку і соціалізації особистості.

    Мета діяльності соціального педагога в навчальному закладі  : зберегти психічне, психофізіологічне здоров’я, попередити та подолати будь-які форми психічного насилля дітей в учнівському середовищі.

          Завдання соціального педагога :

 • Здійснювати комплекс заходів з виховання, навчання, розвитку і соціального захисту особистості в закладах  і за місцем  проживанням;
 • Вивчати умови життя дітей, які потрапили в складні життєві обставини;
 • Виявляти інтереси і потреби, труднощі і проблеми, конфліктні ситуації, відхилення у поведінці учнів, своєчасно надавати їм соціальну допомогу і підтримку;
 • Здійснювати індивідуальну роботу з підлітками, що вимагають особливої педагогічної уваги;
 • Проводити профілактичні заходи для учнів школи;
 • Співпрацював з вчителями, батьками, спеціалістами соціальних служб для надання учням, які потребують опіки і догляду, хто потрапив у складні життєві обставини.

     Функції соціального педагога:

 • Діагностична
 • Прогностична
 • Комунікативна
 • Організаційно-методична
 • Захисна